Zakoni i propisi


Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je:

  • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17.,114/18)
  • Odluke o izradi dokumenata prostornog uređenja (Županijska skupština)
  • Odluka o osnivanju i Statut Javne ustanove

Zakonske i druge pravne osnove

  • Zakon o ustanovama  (NN br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
  • Zakon o proračunu ( NN br. 87/08., 136/12 i 15/15),
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN br. 3/15.  93/15., 135/15., 2/17., 28.17. i 12/18. ) 
  • Pravilnik o proračunskim   klasifikacijama ( NN br. 26/10. i 120/13 ) – Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14., 115/15, 87/16., i 3/18,)