Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Poštom na adresu:

JU zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
Adresa Vladimira Nazora 1/IV,
22000 Šibenik

Na adresu elektroničke pošte: zavod-za-prostorno-uredjenje@si.t-com.hr

Telefaksom na broj:  +385 (0) 22 217 256

Kontakt osoba za informiranje:

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu. Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. od 31. siječnja 2014. godine i stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

– Zakon o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” br. 25/13., 85/15.) http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

– Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije “Narodne novine” broj 12/14., 15/14 Obrazac zahtjeva za pristup informacijama