Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice ZPU-ŠKŽ

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 9. stavka 1. alineje 9. Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije (br: UV 8-3/14 od 24. rujna 2014. – pročišćeni tekst, br: UV 1-2/16 od 28. rujna 2016. i br. UV 1-2/20 od 28. listopada 2020.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije na sjednici od 30. listopada 2020. raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice
Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • magistar inženjer arhitekture ili magistar inženjer arhitekture i urbanizma, odnosno diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma, za osobe koje su završile sveučilišni studij prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti,
 • ima status ovlaštenog arhitekta urbanista,
 • položen stručni ispit za poslove prostornog uređenja
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja.

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • preslik osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu za poslove prostornog uređenja
 • potvrda o statusu pri Hrvatskoj komori arhitekata,
 • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje ili sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima izrade prostornih planova od najmanje 5 godina,
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije imenuje se na mandatu trajanju od 4 godine.

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruje pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i internetskim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
Šibensko-kninske županije,
V. Nazora 1/IV, 22000 Šibenik,
s naznakom: „Natječaj za izbor ravnatelja/ice – ne otvaraj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je moguće poništiti, odnosno ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze posebnog obrazlaganja takve odluke.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Svi kandidati biti će obavješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana zaključenja natječaja.

UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
KSENIJA GRGURIĆ